Thursday, June 02, 2016

Newid lliw


Dyma drefniant arall o flodau. Diolch i Rhiannon, mae rhywun fyddai'n trwynio bob amser pan fyddai un o'r teulu yn cyrraedd hefo swp o flodau. Ond byddai croeso mawr i blanhigyn unrhyw adeg.


Dyma flodyn 'Tegeirian' man gefais flwyddyn yn ol. Orchid yn Saesneg ac 'roedd yn rhaid i mi edrych i fyny beth oedd yn Gymraeg.


A dyma un arall brynais tua pedair blynedd yn ol bellach.Erbyn hyn mae gen i saith ohonynt ac mae'r blodau yn para yn hir gydag ychydig iawn o ofal. Tipyn bach o ddwr unwaith yr wythnos a'u gadael ar ffenestr sydd yn cael haul y bore. Dyma sydd yn gweithio i mi beth bynnag.

Saturday, May 21, 2016

Gwaith dysgu

Wnes i ddim sylweddoli faint o waith sydd gen i ddysgu sut i drefnu blodau.
Y peth cyntaf sylweddolais ydy ei fod yn bwysig iawn dewis swp o flodau ffres. Ar ol prynu swp gwael ddoe am fy mod yn hoffi'r lliwiau mi fyddaf yn fwy gofalus o hyn ymlaen.


Ar ol tynnu blodau wedi gwywo allan o'r trfniant olaf, rhoi 3 blodyn lliwgar yn eu lle!


A dyma'r trefniant newydd. Mi wnaf y math yma o drefniant nes y byddaf wedi cael mwy o hyder.


Thursday, May 12, 2016

Siop Flodau LLanrwst

Y Siop Flodau
Cawsom noson ddifyr iawn ym Merched y Wawr Henryd Nos Iau, Ebrill 28ain. Daeth Rhiannon o'r siopFlodau a'i merch i'n diddannu.
Fo mi erioed yn un dda iawn am osod blodau, Ond ar ol gwers 'roeddwn yn teimlo fel rhoi cynnig arni ar ol dod adre.
I wneud y noson yn arbennig i mi cefais un o'r trefniadau ddanghosodd Rhiannon i ni yn wobr am wneud y 'bow' taclusaf gyda chyngor gan Elizabeth ar wneud y cyrls hefo siswrn.  Ac i goroni'r cwbwl dois yn ail yn y gystadleuaeth ffiol. Diolch i Rhiannon a Siwan(?)


Dyma fy nghynig ar osod blodau.


A dyma'r 'bow'


Ffiol fy mam oedd hon ac yn ffefryn mawr i mi.

Saturday, July 09, 2011

Thursday, July 07, 2011

Aduniad 2011

Dyma flwyddyn arall wedi mynd heibio a finna’ heb roi lluniau 2010 i fyny eto.

Cawsom bnawn ardderchog yn Pen y Bryn yn sgwrsio, dal i fyny hefo hen ffrindiau, chwerthin a throi’n gennod ysgol am y pnawn. Piti fod rhai yn methu bod hefo ni heddiw ond ‘roedd dwy newydd, sef Wenna a Helen. Dwi’n meddwl fod Helen wedi mwynhau ei hun er ei bod yn llawer ‘fengach na’r criw oedd yna heddiw. Dwi’n gwybod fod Wenna wedi mwynhau ei hun yn fawr iawn. Gobeithio y byddwn wedi perswadio rhagor i ddod y tro nesaf ac ar ol dod un waith dwi’n siwr na fydd neb eisiau colli yr un cyfarfod. Mae Nan, Louise a Mair yn dod yr holl ffordd o Lerpwl pob blwyddyn ac maen’t yn codi Nan i fyny ar y ffordd yn Northop Hall. Daeth Enid a Gwenfron, Eirlys a finna’ hefo hi yn y car. Doedd dim lle i Megan a daeth hithau yn ei char ei hun. Daeth Ceri a Glenda hefo’i gilydd yn gwneud dwsin ohonom.

‘Roedd llawer David Bailey yn y criw ond dyma rai o’r lluniau gorau dynais i.

Aduniad 11 061

Mae tair ar goll o’r llun yma. ‘Roedd Megan a Helen newydd fynd adre ac mae Eirlys tu ol i’r camera.

Aduniad 11 013

Margaret a Louise

Aduniad 11 019

Enid a Nan

Aduniad 11 014

Ceri a Glenda.

Aduniad 11 020

Wenna a Nan

Aduniad 11 005

Margaret, Mair a Megan

Aduniad 11 001

Helen

Aduniad 11 024

Eirlys ac Enid

Aduniad 11 059

Enid a Gwnefron

Aduniad 11 058

Enid, Margaret a Nan.

Thursday, July 08, 2010

Aduniad 2010

aduniad 021

Wel dyma ni, aduniad arall a chael teimlo’n dair ar ddeg oed eto am ychydig o oriau. Mae’r cwmni’n mynd yn fwy pob blwyddyn. Gobeithio y bydd criw arall yn ymuno a ni’r flwyddyn nesaf. Helen (Plemming), Alwena (Abergele) Glenys (P) a Marian ( Manceinion) ei hen ffrind hwyrach? Cawsom gwmni Glenda a Meirwen (Canada) am ychydig hefyd ond anghofiais dynnu llun o’r ddwy. Mae’n ddrwg gen i genod. Y tro nesaf. Bydd rhaid i ti drefnu dod adre yr adeg yma y flwyddyn nesaf hefyd Meirwen.

aduniad 009

Dwi’n siwr y bydd pawb yn deall mai cyfarfod Mair (Powell) oedd uchafbwynt yr aduniad i mi y tro yma gan fod 58 o flynyddoedd wedi mynd heibio er pan weslom ein gilydd. Roeddem yn arfer eistedd wrth ochr ein gilydd ar y bws ysgol pob dydd nes i Mair a’r teulu symud i Lerpwl yn 1952. Tad Mair Y Parchedig R J Powell oedd ein gweinidog ni cyn mynd yn weinidog Aigburth Road yn Lerpwl. Mae Ceri a Mair a finnau yn hen ffrindiau fel y gwelwch.

aduniad 024

Dyma ni tua 1947 ar ein beics newydd. Fi, Ceri, Glenys a Mair wrth giat ysgol Nantlle.

aduniad 025

Dyma ni eto yn 1943. Parti penblwydd Mair yn 6 oed oedd yr achlysur yma. Ceri, Mair a finna’ hefo Ifan Wyn a Silyn fy nghefnder yn y tu ol.

aduniad 004

aduniad 010

Llun hapus iawn o Enid, Nan a Gwenfron. y tro cyntaf i Gwenfron ddod hefo ni hefyd ond dim yr olaf dwi’n siwr. Mae gen i gof da o Enid a Gwenfron yn canu deuawd hefo’i gilydd yn yr ysgol, ond ches i ddim can heddiw.

aduniad 006

Dwi’n siwr fod Humphrey yn gweld techneg camera Louie wedi gwella yn fawr erbyn eleni. Mae yna reswm da pam ein bod yn galw Enid, yn ‘Enid Sec’ yn toes?

aduniad 007

Cefais sylw pawb am funud i dynnu’r llun yma. Mae Enid yn brysur yn cadw cofnodion o beth mae pawb am ei gael i fwyta. Da iawn ti Enid mae angen tipyn o drefn yma.

aduniad 008

Dyma Ceri yn astudio un o hen luniau hir yr ysgol. ‘Roeddwn yn falch iawn o glywed ganddi iddi gyfarfod Miss Jones French yn ddiweddar iawn yn dal yn fyw ac iach. Mae gen i lawer o le i ddiolch iddi, nid am fy nysgu i siarad Ffrangeg ond am roi yr awydd i ddylunio brodwaith i mi.

aduniad 011

Louie ac Enid yn tynnu fy llun i yn tynnu eu lluniau nhw a Nan yn edrych yn ifanc ac yn dlws o hyd!

aduniad 016

Llun arall da o Nan.

aduniad 013

Dyma Eirlys sydd hefo ni am y tro cyntaf eleni hefo Ann. Mae Ann a finna’ yn gweld ein gilydd ddwywaith y mis yn SerenTex ac mae hi wedi hen arfer cael tynnu ei llun bellach.

aduniad 020

Dyma ‘glamour girls’ Carmel i chi. Ann a Louie.

aduniad 001

Un llun bach arall o Ceri a Mair i orffen. Mae’r ddwy yn trio cofio enwau pawb oedd yn y cor yn Nantlle ers talwm. Piti garw fod Gwyneth ddim yn dda eleni ac Enid ei chwaer ddim wedi dwad hebddi. Rhaid i chi ddod flwyddyn nesa’ genod, roedd yn chwith hebddoch.

Wel dyna ni am flwyddyn arall. Dwi methu deall pam na chawn ni gyfarfod unwaith y mis fy hun!

Friday, July 03, 2009

Aduniad 2009

Dyma aduniad criw o ferched oedd yn Ysgol dyffryn Nantlle yn pum degau o'r ganrif ddiwethaf. Anhygoel!

Lluniau go wael eleni, hwyrach am fod y ffenest y tu ol i ni?Cawsom bnawn bendigedig o sgwrsio a chwerthin. 'Roedd fel petae'r blynyddoedd rhwng dyddiau ysgol a'r presenol heb ddigwydd a phob un ohonom yn ifanc unwaith eto. Trueni na fuasai hynny yn wir a'i bod yn bosib troi yr hen gloc yn ol.